Tanzimat Dönemi Şiiri

Reklam Alanı 4
Tanzimat Dönemi şiiri
Metin 2 TR

Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Şiiri
1- Tanzimat döneminde şiir alanında birçok yenilik yapılmıştır.
2- Şiirde biçim açısından divan şiiri geleneği devam ettirilmiş, içerik bakımından ise yenilikler getirilmiştir.
3- Şiirin konusu olabildiğince genişletilmiştir.
4- Şiirde vatan, hürriyet, hak, adalet, medeniyet gibi konular işlenmiştir.
5- Divan şiirindeki parça güzelliği yerine konu bütünlüğü getirilmiştir.
6- Parça güzelliği yerine bütün güzelliği esas alınmıştır.
7- Hece ölçüsüyle birkaç deneme dışında aruz kullanılmıştır.
8- Şiirde konu ile ilgili isimler verilmiştir.
9- Nazım birimi olarak genellikle beyit kullanılmıştır.
10- Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.
11- Şiirde biçim aynı kalmış konu değişmiştir.
12- Biçimdeki tek yenilik kasidenin klasik bölümlerinin kaldırılıp, doğrudan konuya geçilmesidir.
13- Hak, adalet, hürriyet, kanun, vatan gibi kavramlar şiirde ilk defa bu dönemde kullanılmıştır. (Daha çok toplumsal konular işlenmiştir.
14- Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır. (Medeniyet cihanının peygamberi, adaletin fanusu, zulüm kılıcının hamiyet ateşinde erimesi)
15- Ağırlıklı olarak romantizm akımının etkisi vardır.
16- Göz için uyak anlayışı benimsenmiştir.
17- Tanzimat edebiyatının temel kavramlarını içeren aşağıdaki şiir örneklerini inceleyelim:

Namık Kemal’den dizeler
Ne gam pür- âteş-i heyi olsa da gavaa-yi hürriyet
Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten

Kemend-i can-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine binkerre zencir-i esaretten

Felek her türlü esbâb- cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten

Şinasi’den dizeler
Şem’idir kalbimizin cân ile mâl ü nâmus
Hıfz için bâd-ı sitemden olur adlin fânus

Ettin âzâd bizi olmuş iken zulme esir
Cehlimiz sanki idi kendimize bir zencir

Bir ıtık- nâmedir inşâna senin kaanünun
Bildirir haddini sultâna senin kaanünun

Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Şiiri
1- Şiirin konusu genişletilmiştir. Yaşamda güzel olan her şeyin şiir konusu olabileceği düşüncesi benimsenmiştir.
2- Bireysel ve soyut konular işlenmiştir: ölüm, sevinç, hiçlik, yokluk, aşk, doğa…
3- Romantizm akımının etkisi vardır.
4- Divan şiiri nazım biçimlerinin yanında yeni biçimler de kullanılmıştır.
5- Şiirde biçim açısından bazı yenilikler getirilmiştir.
6- Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
7- Bütün güzelliği esas alınmıştır.

Tanzimat Edebiyatı öğretici metinleri için tıkla.
Tanzimat Edebiyatı genel özellikleri için tıkla.
Tanzimat Edebiyatı sanatçıları için tıkla.
Tanzimat Edebiyatı eser özetleri için tıkla.

Lys Edebiyat sınavında Tanzimat Edebiyatı dönemi hakkında 3 soru çıkmaktadır.

Reklam Alanı 5

2018 YKS OTURUMU
24 Haziran 2018 Pazar
SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM